Kom genieten van deze oase van rust dat tegen de stad ligt. Een bonte verzameling van uitheemse naaldbomen in het oude productiebos verandert langzaam in een natuurlijker, gevarieerder bos. Bronnetjes liggen als parels op de Lonnekerberg.

Reeën, boommarters, bijzondere vleermuissoorten, vele soorten vogels als boompieper, geelgors en houtsnip, prachtige bijzondere planten als het duizendguldenkruid, welkom op de Lonnekerberg! De Lonnekerberg is een 141 ha groot gebied gelegen ten noordoosten van het Twentse dorp Lonneker en ten oosten van de voormalige luchtmachtbasis Twente. De Lonnekerberg is het de zuidelijk deel van het stuwwalcomplex Enschede-Oldenzaal.

Het landgoed de Lonnekerberg is ontstaan in de negentiende eeuw toen textielfabrikant Albert Jan Blijdenstein vele hectaren schrale heide aankocht en er geulen en wallen aanlegde om het gebied te ontwateren. Hij liet er bomen planten, voornamelijk naaldhout, dat groeide snel en kon het hout snel geoogst worden. Tegenwoordig wordt er voor gezorgd dat het loofhout dat hier van nature voor komt, steeds beter zijn kans krijgt, zodat er een gevarieerder bos ontstaat.

Bijzonderheden

De meanderende Jufferbeek stroomt lieflijk door de bijzondere natuur van De Lonnekerberg. Een berg van zo'n 60 meter hoog, onderdeel van het stuwwalcomplex Enschede - Oldenzaal.

Een bonte verzameling van uitheemse naaldbomen vind je in het oude 'houtproductiebos'. Kilometers rabatten ( wallen met bomen, en geulen voor afwatering) liggen hier rustig naast elkaar. Langzaam verandert het productiebos door een aangepast beheer in een natuurlijker, gevarieerder bos met steeds meer verschillende soorten planten en dieren.  Een oase van rust met ook nog enkele bronnen die als parels in dit landschap liggen.

In het kader van het project 'Antiverdroging  Lonnekerberg' zijn op enkele plaatsen bronbeken minder diep gemaakt, slenken hersteld en naaldbos gekapt. Het doel is de verdroging op de Lonnekerberg tegen te gaan. 

Bijzondere bronbeken

In het bosgebied Lonnekerberg ontspringen bijzondere bronbeken met van oorsprong bijzondere planten. Eind 19 de eeuw zijn de bronbeken uitgegraven tot diepe en rechte greppels voor de bebossing van de toenmalige heide. De bodem in de aangrenzende natte slenken is door die werkzaamheden verdroogd. Typische vochtminnende planten voelen zich er niet meer goed thuis en lopen in aantallen terug. 

Water langer vasthouden

Landschap Overijssel wil door de werkzaamheden het water in dit gebied langer vasthouden. Door de bronbeken minder diep te maken en de slenken te herstellen zal het water minder snel afgevoerd worden uit dit terrein. Omdat naaldhout veel meer water verdampt dan loofhout, wordt er naaldhout gekapt en omgevormd naar loofbos. Deze maatregelen samen moeten er voor zorgen dat het gebied vochtiger wordt en de oorspronkelijke beplanting zich er weer beter thuis gaat voelen. Door de kap zal ook de lichtinval toenemen. Dat zorgt weer voor meer variatie aan soorten planten en dieren. Goed voor bijzondere soorten zoals de slanke sleutelbloem.

Geschiedenis

Het stuwwalcomplex Enschede-Oldenzaal waar de Lonnekerberg deel van uit maakt, is ontstaan tijdens het Saalien, de op één na laatste ijstijd. Het landijs heeft de toen bevroren ondergrond zijdelings weggedrukt en als grote schubben dakpansgewijs op elkaar gestapeld.

De Lonnekerberg is een natuurgebied in Overijssel met een oppervlakte van 141 hectare dat onder beheer van Landschap Overijssel staat. Aanvankelijk was de heuvel begroeid met heide en werd afgegraasd met behulp van schapen.

Aan het eind van de 19e eeuw beplantte de textielfabrikant Albert Jan Blijdenstein de heuvel met allerlei verschillende soorten naaldbomen. Blijdenstein had de heuvel in bezit gekregen door van verschillende boeren grond aan te kopen. De rabatten (verhoogde kweekbedden) ten behoeve van de aanplant van de jonge naaldbomen kenden een totale lengte van 320 kilometer. Blijdenstein liet zich na zijn dood op de heuvel begraven. Een deel van zijn familie volgde dit voorbeeld.